Algemene regels van de technische Commissie(T.C.)

De bridgeclub “The Two Bridges” te Nieuw-Arnsterdam/Veenoord kent een door het bestuur benoemde T.C.

Deze commissie bestaat uit een wedstrijdleider en minimaal 2 en maximaal 4 leden.

De taak van de T.C. wordt hierna omschreven.

  1. Clubcompetitie.

De clubcompetitie en eventuele drives zijn een aangelegenheid van de T.C.

  • Nieuw seizoen.

Minstens 4 weken voor aanvang van het nieuwe seizoen zorgt de T.C. dat een volledig programma ter goedkeuring bij het bestuur ligt. Bij de samenstelling van dit programma zal de T.C.,  zoveel mogelijk rekening houden met de door de leden ter kennis gebrachte wensen.

  • Groepsindeling.

Het aantal groepen is afhankelijk van het aantal spelende leden van de vereniging. Groepen bestaan uit minimaal 8 en maximaal 16 paren

4.   Indeling van de paren.

a. Bij het begin van de competitie.

Bepalend is de uitslag van de laatste serie van het vorige seizoen. Men gaat van start in de groep waarin men na de laatste promotie c.q., degradatie is terechtgekomen. De T.C. kan, om tot enigszins gelijke groepen te komen, hiervan afwijken.

b. Tijdens de competitie.

Indien tijdens de competitie een wijziging optreedt in het aantal leden, zal een versterkte promotie c.q. degradatie plaatsvinden.

c.  Nieuwe paren.

     Een nieuw paar start in de laagste groep. Is dit paar meer dan gemiddelde    

     speelsterkte, dat ter beoordeling van de TC, dan kan het in een hogere groep  

     worden geplaatst,

d.  Verbroken combinatie.

     Indien een combinatie verbroken wordt, wat in principe slechts mogelijk
     is aan het einde van de competitie, behoudt een der spelers de plaats in
     zijn groep, de andere, meestal degene die opzegt krijgt het recht op een
     plaats in de naast lager liggende groep. Zijn de partners niet in staat in
     onderling overleg de plaatsing te bepalen, dan moeten zij ten overstaan
     van de TC om de plaats loten.

        5. Promotie en degradatie.

Na elke serie volgt steeds een promotie en degradatie. Ongeveer 25% van de paren van een groep promoveren en degraderen. Indien een paar in één serie, 3 zittingen heeft gemist vindt degradatie plaats. Bij langdurige afwezigheid(bijv. wegens ziekte) kan de TC besluiten dat het paar zijn status behoudt.

6.  Competitie.

De competitie loopt elk seizoen van september tot begin mei. Voor de aanvang van het

     seizoen ontvangen de leden van het bestuur een uitgewerkt programma, waarin vermeld, alle

     competitieavonden / middagen alsook de, eventuele viertallen wedstrijden en door de club te

     organiseren wedstrijden. Tevens wordt aangegeven de grootte van de groepen, het aantal

     series en het aantal zittingen per serie.

7.  Verhindering en / of vervanging.

Verhindering dient tijdig bij de daartoe aangewezen persoon of zijn vervanger te worden

gemeld, uiterlijk op maandavond om 19.00 uur.

  1. Verhindering.

Aan een paar dat voor een zitting in een ronde verhinderd is wordt voor die zitting de eerste keer zijn eigen gemiddelde score toegekend met een maximum van 53 % en alle volgende keren een score met een maximum van 47%.

  • Vervanging.

Aan een paar waarvan een speler is vervangen door een gelegenheidspartner wordt voor die zitting de met de gelegenheidspartner behaalde score toegekend met een maximum van 55% en een minimum van 47%.

8. Spelen in een andere groep.

 In principe zal getracht worden een combitafel in te stellen. Is dit niet mogelijk, dit ter

 beoordeling van de W.L., dan zal bij een oneven aantal paren in twee groepen een paar

 gevraagd worden in een hogere groep te spelen dit om twee “stilzit-tafels” te voorkomen. Het

 paar dat in de hogere groep speelt behoudt de behaalde score met een minimum van 50%.

9. Spelregels.

De door de N.B.B. vastgestelde richtlijnen en regels zijn bij onze vereniging van toepassing. Bij onregelmatigheden dient men de arbiter in te schakelen. Onderlinge beslissingen aan de wedstrijdtafel kunnen door de arbiter herzien worden, waarbij van “rechtzetting” sprake kan zijn.

      10. Te langzaam spelen.

Voor alle groepen geldt dat men vier spellen per ronde speelt. De beschikbare tijd per ronde is 30 minuten en er is 2 minuten extra om te wisselen. Vijf minuten voor het einde van de ronde gaat de bel. Dit betekent dat men geen nieuw spel meer mag beginnen! Bij een normaal tempo zal de tijd geen probleem zijn. Dit punt zal met de nodige souplesse worden toegepast. Bij herhaalde overtreding is de wedstrijdleider bevoegd een straf toe te kennen van één matchpunt.

      11. Onjuist noteren en onvoldoende controleren.

Noord noteert en Oost controleert. Ongeacht welke speler heeft genoteerd of gecontroleerd, worden beide paren gelijkelijk gestraft en wel met één matchpunt per onjuiste of onvolledige scorekaart.

      12. Systeemkaart.

Alle spelers van de A-groep dienen te beschikken over een systeemkaart. Deze kaart dient bij aanvang van iedere ronde aan de tegenstanders te worden overhandigd. Indien de arbiter aan een A-tafel wordt ontboden en hij treft geen systeemkaart aan, dan wordt het betreffende paar bestraft met één matchpunt.

      13. Winnen van het clubkampioenschap.

Het paar met de hoogste totaalscore over alle series is Clubkampioen onder de volgende voorwaarden:

  • Een paar met het hoogst aantal behaalde punten over alle rondes van een seizoen, volgens de klassering zoals aangegeven in onderstaande tabel,
    wordt clubkampioen.
  • Er mag gebruik zijn gemaakt van invallers die lid zijn van The Two Bridges.


Punten bij eindstand in een ronde.

Eindstand               A-lijn      B-lijn    C-lijn    D-lijn
 1ste plaats             100      74          55         41
 2de plaats              90       67        50       37
 3de plaats              80       59         44       33
 4de plaats              70       52         38        29
 5de plaats              60       44         31        24
 6de plaats              50       37         27       21
 7de plaats              45       33         24        18
 8ste plaats              40       29         21        15
 9de plaats              35       26         19        13
10de plaats             30       22         16        11
11de plaats             25       18         13          9
12de plaats             20       14          9           7
13de plaats             15       11          7           5
14de plaats             10         7          5           3
15de plaats               5         3          2           1
16de plaats               0         0          0           0

                   Een eventuele wisselbeker c.q. trofee kan nooit eigendom van de winnaar worden.